YOUth and MUSEums

06 January of 2010

Foto: Elite Art Club UNESCO; ECDL România

Cultura și publicul tânăr, „mariaj“ dificil la început de secol XXI.
Pe parcursul vieții, fiecare persoană joacă un rol în cadrul so­cie­tății, con­tribuind, sub o formă sau alta, la dezvoltarea permanentă a culturii. Încă de pe băncile școlii, cei mici sunt stimulați să își dezvolte atitudinea creatoare sau talentul nativ prin efectuarea de numeroase lucrări și proiecte cu profil educațional.

Clubul de noapte sau cel cultural?
În prezent, numeroasele metode de relaxare adresate tinerilor caută să includă aspecte captivante prin raportarea la necesitățile fiecărui grup de vârstă în parte. Discotecile, barurile sau clu­­burile de noapte practică o rețetă simplă de atragere a mușteriilor, oferind distracție de moment și fiind complet lipsite de factorul educativ. La polul opus, ca urmare a gradului ridicat de informație pusă la dispoziție, muzeele, galeriile de artă sau fundațiile culturale reprezintă adeseori, în opinia adolescenților, locuri plictisitoare, sobre și dificil de parcurs. În vederea creării unui suport intelectual adecvat, mesajul transmis de aceste entități culturale trebuie nuanțat prin utilizarea unor metode noi de prezentare și de cooptare a po­ten­­țialilor vizitatori.
În ultimii ani au început să se desfășoare în cadrul insti­tuțiilor ce promovează cultura și educația numeroase programe cu rol decisiv în modificarea percepției publicului adolescentin, proiecte prin intermediul cărora sunt căutate și dezvoltate noi soluții și metode de interacțiune, adaptate secolului XXI. Unul dintre aceste proiecte a luat ființă în urmă cu doi ani ca urmare a unei iniția­tive lansate de Elite Art Club, sub egida Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Astfel, la Conferința UNESCO de la Paris din 2007, a fost prezentată pentru prima oară ideea promovării schimbului de strategii și tehnologii educaționale în vederea elaborării de programe comune în muzeele și galeriile de artă din 16 țări aparținând Uniunii Europene.

Inițiativa care schimbă mentalitatea
La Muzeul Satului „Dimitrie Gus­ti“ din București, s-au întâlnit la mijlocul lunii mai, directori de muzee, curatori, coordonatori de programe și membri importanți ai cluburilor UNESCO din țări precum Cipru, Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Olan­da, Portugalia, Federația Rusă, Spania, Suedia, Turcia, Marea Britanie, Vatican, Republica Moldova și România. Aceștia au convenit asupra pro­punerii clubului român organizator referitoare la crearea unei platforme de dis­cu­ții on-line între tinerii vizitatori și spe­cialiștii ce activează în cadrul acestor domenii.
Conținutul site-ului urmează a fi tradus în principalele limbi europene de circulație. El va avea ca principal rezultat gruparea într-o singură rețea a multor organizații muzeale și a experților acestora, alături de instituții de învățământ pri­mar, secundar și superior.
Proiectul, intitulat YOUth and MUSEums, face parte din pla­nul de acțiune pe 2009 al Fede­rației Mondiale a Aso­ciațiilor, Cen­trelor și Cluburilor UNESCO. În urma dis­­cuțiilor purtate pe parcursul a două zile de întâlniri, s-a ajuns la concluzia nece­si­tății dez­voltării și promovării func­­­ției sociale a muzeelor și a deschiderii printr-o strategie inteligentă a acestor ins­ti­tuții către publicul tânăr.
Universul muzeal va trebui integrat în viața socială a tineretului, devenind nu doar o zonă de cercetare și de reflec­ție, ci și un spațiu de întâlnire și de dialog fructuos. Insti­tu­țiile din domeniul științei și al artelor va trebui să își dovedească pe viitor flexibilitatea necesară în privința elaborării programelor educaționale, ast­fel încât să fie atras un public cât mai numeros și divers.
Considerând muzeul o entitate culturală care generează o bază pedagogică importantă în viața elevilor, organizatorii doresc ca pe viitor să in­teracționeze cu mediul șco­­­­lar prin implementarea de programe și de sondaje cu rol în stimularea atenției juvenile. Totodtă, se dorește coop­tarea în rea­lizarea proiectului a unor instituții pre­­cum Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Națio­nal, Comisia Națională a României pentru UNESCO sau Secția Muzeelor și Bunurilor Culturale din cadrul aceleeași or­ganizații.

Apetența spre cultură nu are vârstă
Ideea de a schimba bunele practici în rândul celor tineri prin retușarea imaginii unor instituții culturale sobre prin definiție prinde contur atât prin implicarea Elite Art Club, cât și a altor organizații. Acesta poate constitui un important punct de plecare în consolidarea relației frivole dintre tineri și universul amplu al artei umane. Continuând promovarea acestor principii, ambele tabere vor avea de câș­tigat pe viitor, spațiul cultural re­for­mulându-și modul de adre­sare prin deschiderea că­tre nou și adoptarea unor teh­­nici comunicaționale inovatoare. Cei tineri vor găsi, astfel, prin intermediul culturii, noi modalități de inte­rac­țiu­ne cu un mediu auster și, până nu demult, adresat doar elitei interesate.

5 licee, 5 muzee
Un program educați­o­nal dedicat liceenilor – „5 licee, 5 muzee“ se defi­neș­te ca un proiect ce încearcă să încurajeze participarea tinerilor la manifestări cul­turale, prin de­clanșarea unor serii de vizite la câteva muzee din Bu­curești și generarea unui concurs disputat între cinci licee din capitală. Prin intermediul acestui pro­­gram, Inspectoratul Șco­­­lar București și ECDL România, cu sprijinul Primăriei Municipiului București, precum și al muzeelor implicate în cadrul programului, urmăresc atingerea a patru obiective majore. Se încearcă promovarea în rândul elevilor a respectului pentru valorile culturale și pentru instituțiile de cultură prin atragerea unui număr cât mai mare de elevi de liceu către muzee. Prin programul instituit se urmărește promovarea importanței formării continue și complete la standarde de calitate europeană, în perspectiva realizării unei cariere de succes, elaborând astfel, actul de cultură ca o completare a cunoștințelor și abilităților acumulate în mediul educațional. Promovarea școlii ca instituție care oferă acces la valorile fundamentale culturale va asigura, totodată, accesul la cele mai moderne calificări necesare, recunoscute după standarde inter­na­ționale. Acest proiect încearcă să ofere în paralel și o alternativă de petrecere a timpului liber.
În prima ediție, care a avut loc în perioada 01.03.2008 – 30.11.2008, au fost implicați 250 de elevi ai claselor a IX-a și a X-a din cadrul Școlii Comerciale Su­perioare „Nicolae Kre­tzu­les­cu“, Colegiului Na­țional „Mi­hai Viteazul“, Liceului Teoretic „Grigore Moisil“, Colegiului Națio­nal „Sfântul Sava“ și Colegiului Tehnic de Poștă și Tele­comu­nicații „Gheorghe Airinei“.
În cea de-a doua etapă, desfășurat în perioada 01.02.2009 – 30.06.2009, vor fi propuse teme din partea a cinci muzeee bucureș­te­ne. Muzeul Național de Artă al României va organiza un traseu–concurs în Galeria de Artă Europeană cu tema „Poftiți, vă rog!“. La Muzeul Municipiului Bucu­rești subiectul va fi „Bucu­rești – oraș creator de valori spirituale și materiale“. „Momente din istoria transporturilor“ reprezintă tema Muzeului Tehnic „Prof.Ing. Dimitrie Leonida“. Cei de la Muzeul Național Militar vor încerca să atragă atenția liceenilor cu programul „Războiul de Inde­pen­dență – fără arme“, iar în aer liber, elevii vor efectua vizite la Muzeul Sa­tului ca urmare a propunerii „Descoperă Muzeul Satului“.

Cristian Niculescu

Comments

comments

Previous:

Sex cu fostul – farmecul încrederii

Next:

11 dintre cele mai mari erori culinare… și ce este adevărat!

You may also like

Post a new comment