REGULAMENT OFICIAL “Sondaj cu premii!” revista Ioana

03 August of 2015

SECȚIUNEA 1

Art.1. Organizatorii şi Regulamentul oficial

(1)  “Sondajul cu premii!”, denumit în continuare “Campania”, este organizat de S.C.  BURDA ROMÂNIA SRL, cu sediul în București sector 3, Bd. Decebal, nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 3, C.U.I.: RO6646770, cont bancar RO 58 RZBR 00000 627 3600, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Director General şi desfăşurat  pe site-ul revistei Ioana, www.revistaioana.ro.

(2) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”).

(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, prin afișarea acestuia pe site-ul www.revistaioana.ro.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștința publică în modalitățile prevăzute la art. 1, alin. (3).

(5) Orice informație poate fi cerută prin apel telefonic la numărul 0372/106 000 (tarif normal).

Perioada campaniei: 3 august – 3 septembrie 2015

Dreptul de participare

(1) Campania promoțională este deschisă tuturor persoanelor fizice, cetăţeni români cu domiciliul stabil în România în vârstă de minimum 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei.

(2) Angajaţii  trustului BURDA ROMÂNIA, precum şi rudele de gradul I ale acestora (copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la concurs. 

SECȚIUNEA 2

Mecanismul concursului

Pot participa la concurs cititorii revistei Ioana, cititori care completează sondajul publicat pe site-ul www.revistaioana.ro

Fiecare participant are obligația să trimită datele sale complete, solicitate în sondajul publicat pe  www.revistaioana.ro (nume, prenume, adresa, nr. telefon), pentru a putea fi contactat, în cazul în care va fi desemnat câștigător.

Premiile concursului

Premiile constau în 5 abonamente la revista Ioana pe o perioada de 3 luni. Revista Ioana are o apariție lunară.

Premiile nu pot  fi transformate în bani. 

SECȚIUNEA 3

Modul de acordare a premiilor

Redacția revistei Ioana va desemna câștigătorii, aceștia fiind aleși prin tragere la sorți. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi din baza de date a participanţilor la campanie dupa încheierea perioadei menţionată in Regulament. Tragerea la sorţi se va face prin intermediul  aplicaţiei online random (www.random.org).

Vor fi desemnați  5 câștigători. Câştigătorii vor fi publicați pe site-ul www.revistaioana.ro.

Premiile pot fi revendicate în termen de 2 luni de la publicarea listei câștigătorilor; câştigătorii pot revendica premiul  la numărul de telefon 0372/106 000 (tarif normal).

Câştigătorii vor primi premiile (abonamentele) prin Poșta Română la adresa comunicată în sondajul prin care cititorul s-a înscris la concurs. Abonamentul va începe cu primul număr al revistei Ioana care va apărea pe piață după revendicarea premiului de către câștigător.

SECȚIUNEA 4

Taxe și validarea câștigurilor

Orice taxe, impozite sau alte obligații financiare legate de premiul câștigat vor fi suportate de către câștigător.

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferența între venitul din premii și suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. Orice taxe, impozite sau alte obligații financiare legate de premiul câștigat vor fi suportate de către câștigător.

Condiții de validare pentru câștigătorii premiilor:

  • câștigătorul să fie cetățean român;
  • sondajele să fie trimise și primite de redacție până la data stipulată în regulamentul campaniei;

Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern 99/2000 (art. 48-56) și cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului, taloane incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului.

SC BURDA ROMANIA SRL nu își asumă responsabilitatea pentru:

– sondajele primite după data limită prevăzută în prezentul regulament de concurs;

Organizatorul nu este obligat să întrețină corespondență cu participanții necâștigători. 

Modalitatea de înmânare a premiilor

Alegerea câștigătorilor va fi făcută de către redacția revistei Ioana, iar premiile vor fi trimise câștigătorilor prin poștă . Tragerea la sorţi se va face prin intermediul  aplicaţiei online random (www.random.org). 

SECȚIUNEA 5

Dispoziții finale

Acordarea premiilor reprezintă principala obligație a organizatorului. Validarea și modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorului. Odată cu primirea premiului, participantul câștigător declară în mod liber și neechivoc că nu are niciun fel de pretenții, de nicio natură și nu va avea nici în viitor, față de organizatori.

Organizatorul poate prelungi durata concursului informând despre aceasta cititorii, prin mass media. Toți cei interesați pot solicita în mod gratuit informații privind regulamentul la numărul de telefon: 0372/106.000 pe întreaga perioadă a promoției, precum și pe site-ul nostru: www.revistaioana.ro

Participarea la acest concurs și acceptarea premiului presupun automat acordul câștigătorilor, ca datele personale furnizate să devină proprietatea organizatorului, în sensul utilizării acestora.

Nota de informare în scris

S.C.  BURDA ROMANIA SRL,  cu sediul în București sector 3, Bd. Decebal, nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 3, C.U.I.: RO6646770, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, în scopul organizării, pe site-ul www.revistaioana.ro a concursului cu premii ce constau în 5 abonamente pe 3 luni la revista Ioana. Datele vor fi dezvăluite către SC BURDA ROMÂNIA SRL. Conform Legii nr. 677/2001, participanții la concurs beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC BURDA ROMÂNIA SRL, trimisă la adresa București, sector 3, Bd. Decebal, nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 3. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră vor fi utilizate, în vederea extragerii câștigătorilor concursului.

Aceste date pot fi utilizate pentru acțiuni publicitare viitoare, fără alte obligații sau plăți. Toți participanții la concurs acceptă să se conformeze acestui regulament.

Participanții la concurs declară că sunt de acord ca datele lor să fie prelucrate și să intre în baza de date a companiei SC BURDA ROMÂNIA SRL, în vederea participării la concurs și sunt de acord să primească materiale informative prin SMS, e-mail, poștă sau alte mijloace de comunicare de la SC BURDA ROMÂNIA SRL și de la partenerii săi selectați cu grijă.

SC BURDA ROMÂNIA SRL se obligă să respecte drepturile participanților conferite de Legea 677/2001, iar la cererea acestora trimisă la adresa București, sector 3, Bd. Decebal, nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 3, se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, sau să înceteze prelucrarea datelor personale.

Sandrin Apostoloiu

Director General

Comments

comments

Previous:

(P) Conferinta anului 2015 in Romania

Next:

Sondaj cu premii!

You may also like

Post a new comment