REGULAMENT OFICIAL CONCURS Tabara Culturală BOOKLAND în revista IOANA nr. 06 / 04 06 2015

04 June of 2015

SECTIUNEA 1

Art.1. Organizatorii şi Regulamentul oficial al campaniei publicitare

(1) Concursul Tabara Culturală BOOKLAND denumit în continuare “Campania”, este organizat de ASOCIATIA BOOKLAND, asociatie non profit de naționalitate română cu sediul social în București, str. Dr. Mihail Petrini nr. 15, et. 1, ap. 2, camera 8, sect. 5, cont IBAN RO97BACX0000000901687000 deschis la Unicredit Tiriac Bank, înregistrată la Registrul Special nr.6162/302/2013 sub nr.24/18.04.2013, CIF 31706651, detinand 100% din patrimoniu, reprezentata prin D-na Mihaela Petrovan – Presedinte şi desfăşurată în revista IOANA nr.06/2015 cu data de apariție  04 06 2015 , editată de BURDA ROMANIA SRL, cu sediul în București sector 3, Bd. Decebal, nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 3, C.U.I.: R6646770, cont bancar RO 58 RZBR 00000 627 3600, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Director General.

(2) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”).

(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricarei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, prin afişarea acestuia pe site-ul www.revistaioana.ro.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunostința publică în modalitățile prevăzute la art. 1, alin. (3).

(5) Orice informație poate fi cerută prin apel telefonic la numarul 0372/106 000 (tarif normal).

Perioada promotiei: 4 iunie -19 iunie 2015

ASOCIATIA BOOKLAND, asociație non profit de naționalitate română cu sediul social in Bucuresti, str. Dr. Mihail Petrini nr. 15, et. 1, ap. 2, camera 8, sect. 5, cont IBAN RO97BACX0000000901687000 deschis la Unicredit Țiriac Bank, înregistrată la Registrul Special nr.6162/302/2013 sub nr.24/18.04.2013, CIF 31706651, deținând 100% din patrimoniu, reprezentată prin D-na Mihaela Petrovan – Preşedinte va desfăşura în revista IOANA nr. 6/2015 cu data de apariție  04.06.2015, în perioada 4 – 19 iunie 2015 concursul cu premii: 1 premiu x 1 saptămână în TABARA CULTURALA BOOKLAND, pe Valea Lotrului.

Dreptul de participare

(1) Campania promoţională este deschisă tuturor persoanelor fizice, cetăţeni români cu domiciliul stabil în România în vârstă de minim 18 ani, la data începerii campaniei, persoane care au copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi  18 ani.

(2)Angajaţii companiei ASOCIATIA BOOKLAND şi ai trustului BURDA ROMANIA, precum şi rudele de gradul I ale acestora (copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la concurs.

SECTIUNEA 2

Mecanismul promotiei

Pot participa la concurs cititorii revistei IOANA nr. 6 din data de 04 iunie 2015 care trimit pe adresa de e-mail [email protected] cateva rânduri prin care sa ne convingă că  fiul sau fiica lor ar trebui să ia parte 1 săptămână la TABARA CULTURALA BOOKLAND în perioada 12-19 iulie 2015, pe Valea Lotrului.

Părintele care înscrie copilul în TABARA CULTURALA BOOKLAND trebuie să trimită datele complete ale lui și ale copilului, să menționeze adresa, numărul de telefon şi vârsta copilului atât pentru el cât și pentru copilul său.

În urma trimiterii e-mail-ului părintele va primi un e-mail care va conține două documente:

  1. ACORD PĂRINTE / TUTORE LEGAL pentru înscrierea minorului în Tabăra Culturală BookLand Ediţia a III a, 2015
  2. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE in Tabăra Culturală BookLand Ediţia a III a , 2015

După trimiterea acestor doua documente completate şi semnate se va considera copilul înscris în competiția pentru câștigarea unui loc în TABARA CULTURALĂ BOOKLAND.

Premiile promotiei

Premiul este oferit de ASOCIATIA BOOKLAND şi constă în 1 premiu x 1 săptămână în TABARA CULTURALA BOOKLAND, pe Valea Lotrului, a carui valoare comercială este de 1200 lei (tva inclus).  Premiul nu poate fi transformat în bani.

SECTIUNEA 3

 DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi din baza de date a participanţilor la concurs dupa încheierea perioadei de desfaşurare a concursului, menţionată in Regulament.

La tragerea la sorţi vor participa reprezentanţii ROMANIA SRL, reprezentanţii ASOCIATIA BOOKLAND ce  oferă premiile înscrise în campanie şi reprezentantul legal-juridic al companiei BURDA  ROMANIA SRL.

Câştigatorul va fi anunţat în ediția de iulie a revistei Ioana ( nr. 7/2015, data de apariție 02 07 2015). Tabara se va desfăşura pe Valea Lotrului în perioada 12-19 iulie 2015.

Transportul copilului în tabară şi din tabară pană acasă va fi asigurat de către părinți

 SECTIUNEA 4

Taxe si validarea câștigurilor

Orice taxe, impozite sau alte obligații financiare legate de premiul câștigat vor fi suportate de catre câștigator.

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferența între venitul din premii și suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. Orice taxe, impozite sau alte obligații financiare legate de premiul câștigat vor fi suportate de către câștigător.

Condiții de validare pentru câştigătorii premiilor:

  • câştigătorul să fie cetățean român;
  • e-mail-urile privind respectarea regulamentului să fie primite până la data stipulată în regulamentul concursului;
  • formularul să fie integral completat cu datele personale ale câștigătorului;
  • câștigătorul să fi raspuns corect la cerințele concursului, aflate în formularul de participare.

Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 (art. 48-56) si cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în conditii normale a premiului, formulare incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului.

SC BURDA ROMANIA SRL nu îşi asuma responsabilitatea pentru:

– formularele de participare la concurs completate şi primite dupa data limită prevăzută în prezentul regulament de concurs;

Organizatorul nu este obligat să întrețină corespondență cu participanții necâştigători.

Modalitatea de înmânare a premiilor

Câştigătorul va fi contactat telefonic de către reprezentanții ASOCIATIA BOOKLAND.

SECTIUNEA 5

Acordarea premiilor reprezintă principala obligație a organizatorului. Validarea și modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorului. Odata cu primirea premiului, participantul câștigător declară în mod liber și neechivoc că nu are nici un fel de pretenții, de nici o natură și nu va avea nici in viitor, față de organizatori.

Organizatorul poate prelungi durata concursului informând despre aceasta cititorii, prin mass media. Toți cei interesati pot solicita în mod gratuit informații privind regulamentul la numărul de telefon: 0372/106.000 pe intreaga perioadă a promoției, precum si pe site-ul nostru: www.revistaioana.ro.

 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, in conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca adresele lor de e-mail să intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreaţi ai acestuia, să fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţii de a participa la promoţii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisă a participantului, datată si semnată, expediată pe  adresa Bd Decebal, nr 24-29, Olympia Tower, et 3, Sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, organizatorul se obligă:

  • să confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;
  • să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să steargă sau să transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozitiile legale;
  • să  înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 DISPOZITII FINALE

Participanţii la concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de campanie duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale tiparite, audio sau video.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.revistaioana.ro. Modificarea işi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa si afişării lor pe website-ul menţionat anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei promoţionale se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC BURDA ROMÂNIA SRL, Bd. Decebal, nr 25-29, Olymipa Tower, et 3, sector 3, Bucureşti, Departament de Marketing , pâna la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

 ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta campanie promoţională poate înceta înainte de data menţionată in Regulament numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă  majoră conform legislaţiei in vigoare, inclusiv în cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţionala.

  LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participanţii la prezenta Campanie promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instaţele judecătoreşti române competente.

 

Sandrin Apostoloiu

Director General

Comments

comments

Previous:

Sportul ca mod de viata

Next:

A aparut prima carte de colorat pentru adulti din Romania!

You may also like

Post a new comment